Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
498 người đã bình chọn
1204 người đang online

Cơ cấu Tổ chức

100%

- Hiện tại Sở Ngoại vụ có Giám đốc, Phó Giám đốc, bộ máy, tổ chức gồm: Văn phòng (Thanh tra nằm trong Văn phòng Sở) và 03 phòng Nghiệp vụ là: Phòng Lễ tân - Lãnh sự, Phòng Kinh tế đối ngoại và Phòng Nghiệp vụ quản lý Biên giới.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại cụ gồm có:

- Lãnh đạo cơ quan: 04 người (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc)

- Văn phòng: Hiện tại có 07 biên chế và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và 05 công chức, 01 lái xe.

- Phòng Lễ tân - Lãnh sự: Hiện tại có 06 biên chế, gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 công chức

- Phòng Kinh tế Đối ngoại: Hiện tại có 04 biên chế, gồm Trưởng phòng, 03 công chức

- Phòng Nghiệp vụ Quản lý Biên giới: Hiện tại có 04 biên chế, gồm Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 công chức

°